Omniumschool, plek waar je kan groeien.

Archief voor de ‘Geen categorie’ Categorie

Bestuurlijk statement betreffende de onderwijsstaking.

Op 6 november ligt het onderwijs in Nederland grotendeels plat. Ruim 4000 scholen blijven gesloten. Dit heeft een reden: er moet een permanente oplossingen komen voor het lerarentekort en er moet ook structureel geïnvesteerd worden in het onderwijs.

Bijgaand een bestuurlijk statement van 125 grote en kleine schoolbesturen, namens 300.000 leerlingen en 30.000 leerkrachten in Nederland.  Als voorzitter van het college van bestuur van stichting Omniumscholen heb ik dit statement ook ondertekend.

“Wij zijn als besturen zijn gezamenlijk van mening dat verdeeldheid ons niet helpt voor de toekomst. Wij roepen dan ook op tot maximale samenwerking tussen alle belanghebbenden en verantwoordelijke partijen, zodat we de benodigde ondersteuning voor onze leerkrachten en medewerkers kunnen realiseren.”

Reza Steenkamp,
Voorzitter College van bestuur stichting Omniumscholen

Klik op onderstaande afbeelding om het volledige statement te lezen.

Bestuurlijk statement

7 mei informatieavond Omniumschool Zeewolde

Onderwijs vanuit de vraag: kind wat heb je nodig om te groeien.

Op 7 mei* houdt stichting Omniumscholen een informatieavond voor de start van de Omniumschool basisschool in Zeewolde. Graag nodigt het bestuur belangstellende ouders en onderwijsprofessionals hier voor uit. Laat u informeren over onze kind- en onderwijsvisie, de kleine klas met veel aandacht voor uw kind, het onderwijsaanbod en de mogelijkheden voor kinderopvang.

De Omniumschool staat voor maatwerkonderwijs: wat zijn de talenten en behoeftes van een kind. Samen werken, leren, ondernemen, ontdekken, onderzoeken, je fantasie gebruiken. Hierdoor zit het kind in een veilige, gestructureerde en daarbij bekende en uitdagende omgeving. Een omgeving waar iedereen elkaar kent en daardoor automatisch op elkaar inspeelt. De school biedt kinderen een adres waar ze bekend, gekend en herkend worden.

Kernonderwijs is een nieuwe onderwijsvorm waar oog is voor bestaande kwaliteiten van onderwijssystemen in en buiten Nederland – die zich echter niet alleen richt op het gemiddelde kind, maar waar gekeken wordt naar aanpak en tools om ALLE kinderen dat te geven wat ze nodig hebben om te groeien, bloeien en het maximum aan potentie te stimuleren. Het streven is om in de toekomst ook een afdeling voor voortgezet onderwijs te starten.

Op deze informatieavond wordt, net zoals op de vorige informatieavond, een toelichting gegeven over Kernonderwijs op de Omniumschool en op de kindvisie van de stichting. Ook is er ruimte voor het stellen van algemene en persoonlijke vragen. 

Eerste schooldag
Op 2 september 2019 is de eerste schooldag van de Omniumschool basisschool in Zeewolde. Het bestuur van stichting Omniumscholen streeft ernaar om op die datum ook de kinderopvang te starten. De schooltijden zijn ingericht op de mogelijkheid van een semi continue-rooster, waarbij de tussen de middag opvang door professionals of ouders wordt verzorgd. Er loopt vanaf start een rode lijn door de opvang en het onderwijs.

Locatie school
In goed overleg met de gemeente Zeewolde is het bestuur overeengekomen dat Omniumschool Zeewolde in het gebouw op Kortsteel 5 komt. Dit gebouw ligt in de kindvriendelijke wijk “Zuid”. In en om het schoolgebouw is er veel ruimte en groen. De school krijgt de beschikking over meerdere lokalen.

Regioschool
De Omniumschool is een regiogerichte school, dus ook gezinnen van buiten Zeewolde zijn van harte welkom. De gemeente Zeewolde is goed bereikbaar vanuit onder andere Almere, ’t Gooi, Lelystad, Dronten, Harderwijk en Amersfoort.

Informatie informatieavond
Locatie: Welzijn, zaal Neptunus, Kerkplein 20, 3891 ED Zeewolde

Deur open: 19.15 uur. Aanvang 19.30 uur. De informatieavond duurt tot 21.30 uur.

U wordt verzocht zich via de website aan te melden voor de infoavond. Laat graag weten met hoeveel personen u komt. https://omniumschool.nl/contact/

Route via Google Maps

Parkeren in de omgeving van de zaal is gratis. De ingang van de zaal is aan het Kerkplein, midden in het voetgangersgebied. Er is o.a. parkeerruimte aan de Pioniersweg en Open hof.

Aanmelding Omniumschool Zeewolde.
Op de informatieavond zijn aanmeldformulieren voor de Omniumschool in Zeewolde voorhanden en wordt de toelatingsprocedure toegelicht.

*gewijzigde datum!

kinderen

Agenda gemeente Zeewolde – Omniumschool

Logo Zeewolde

De agenda wordt verder aangevuld indien er nieuwe openbare informatie beschikbaar is.

10 april 2018 Vergadering beraad

Lees hier de uitkomsten van het beraad op 10 april.

25 april 2018 Vergadering Gemeenteraad

Plaats: Raadzaal Tijd: 20:00 Voorzitter: Gerrit Jan Gorter
De agenda en bijgevoegde documenten vindt u hier.

Klik hier voor  live uitzending vergadering.

Contact

Gemeente Zeewolde
Raadhuisplein 1
3891 ER  Zeewolde

Twitter: @raadZeewolde
E-mail: griffie@zeewolde.nl
Telefoon: (036) 522 9467

College B+W Zeewolde vraagt gemeenteraad geen beroep in te stellen.

Het college van B+W van de gemeente Zeewolde heeft op 20 maart jongstleden besloten de gemeenteraad te vragen geen hoger beroep in te stellen tegen het positief besluit van onderwijsminister Arie Slob, waarin hij aangeeft dat de Omniumschool via het eerstvolgende plan van scholen, als bedoelt in artikel 80, tweede lid, van de Wet op primair onderwijs (PO) voor bekostiging in aanmerking wordt gebracht en de de aanvraag voor opneming op het plan van scholen te honoreren.

Het is nu wachten op het raadsbesluit. Naar verwachting van de gemeente komt de aanvraag plan van scholen 10 april aanstaande in de raadscommissie en is het 25 april in de raadsvergadering aan de orde.

De gemeente Zeewolde heeft bij Raad van State pro forma beroep aangetekend tegen het besluit van de minister.  Dit in verband met de bevoegdheid van de raad.

Abonneren op de nieuwsbrief kan hier. U krijgt de nieuwsbrief dan automatisch in uw e-mailbox.

Eerdere nieuwsbrieven leest u hier.

Heeft u belangstelling voor de school? Laat dit dan weten via een vooraanmelding. Kijk daarvoor hier. We houden u dan op de hoogte van de vorderingen. Het invullen van de vooraanmelding geeft geen verplichtingen, is alleen een belangstellingspeiling.

Omniumschool gaat voor een start!

Om met de woorden van staatsecretaris Sander Dekker van het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te spreken:

“Het is in Nederland enorm ingewikkeld om een nieuwe school te beginnen. Zeker wanneer deze school niet behoort tot een traditionele geloofsovertuiging. Hierdoor is er weinig ruimte voor vernieuwend en innovatief onderwijsaanbod. Bij het beoordelen van een nieuw schoolinitiatief kijken wij nu vooral naar geloofsovertuiging en aantallen leerlingen. Een nieuwe school kan alleen van start wanneer hij hoort bij een erkende levensbeschouwelijke richting (katholiek, protestants, antroposofisch, enzovoorts). Met een prognose moeten de initiatiefnemers aantonen dat er vraag is naar een nieuwe school in die richting. Dit systeem van prognoses stamt uit de tijd van de verzuiling, waarin katholieke kinderen naar katholieke scholen gingen en protestantse kinderen naar protestantse scholen. Dat is echter nu geen automatisme meer, waardoor de prognoses niet altijd meer stroken met de daadwerkelijke belangstelling. En een school oprichten op grond van een pedagogisch concept kan nu niet of nauwelijks. Daardoor zit het onderwijsstelsel ‘op slot’. 

De procedures om nieuwe scholen te beginnen sluiten niet meer aan bij maatschappelijke ontwikkelingen. Zij zijn nog gebaseerd op een verzuilde samenleving. In vrijwel alle sectoren zijn de ordeningsprincipes van de verzuiling langzaamaan verdwenen. Instellingen als ziekenhuizen en vakbonden hebben hun levensbeschouwelijke grondslagen doorgaans verlaten en zijn opgegaan in algemene organisaties. Het onderwijs lijkt echter immuun te zijn geweest voor het proces van ontzuiling en secularisering. Terwijl het lidmaatschap van kerken en het bezoek van religieuze diensten sinds de jaren zestig fors is gedaald, is nog steeds ongeveer zestig procent van onze scholen op religieuze grondslag gebaseerd. Daarmee rijst de vraag in hoeverre het onderwijsaanbod werkelijk aansluit bij de belevingswereld van ouders en kinderen.” 

In de praktijk betekent dit dat er nauwelijks nieuwe scholen starten volgens deze procedure, laat staan scholen die vernieuwing brengen in het onderwijs. Alleen bestaande schoolbesturen lukt dit soms nog, wat helaas geen voorbode is voor onderwijsvernieuwing en innovatie.

Op 2 juli jl. heeft Staatssecretaris Dekker de brief ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen: naar een moderne interpretatie van artikel 23’ aan de Tweede Kamer aangeboden, waarin hij bovenstaande als aanleiding benoemt om het anders te gaan doen, scholen meer ruimte te geven. Als onderdeel van dit plan hebben wij als vernieuwingsinitiatief onlangs op uitnodiging deelgenomen aan een werkconferentie van het ministerie, om onder andere onze knelpunten te bespreken.

Onze aanvraag om een door de overheid bekostigde school te starten moet echter nog aan de oude voorwaarden voldoen.

Besluit
Het besluit van de gemeenteraad in Almere om Omniumschool op te nemen in het plan van scholen 2016-2018 heeft helaas geen positief vervolg gehad vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

We zijn telefonisch door de Gemeente Almere geïnformeerd over het feit dat onze vernieuwende onderwijsplannen volgens het ministerie niet passen in het huidige systeem. Omniumschool is uniek, richtingvrij en daarom met geen bestaande school in Nederland te vergelijken. Dit is mede waarom het voor ons niet mogelijk is om aan te tonen hoeveel leerlingen wij over 15 jaar zullen hebben, wat een vereiste is om te starten.

Alhoewel een groot deel van de Tweede Kamer aangegeven heeft sympathiek te staan tegenover een voorstel voor meer ruimte voor nieuwe scholen, is het helaas nog niet mogelijk te starten vanuit deze aanpak en dus alsnog overheidsbekostiging te verkrijgen.

We willen starten!
Dit betekent echter niet dat de school niet kan starten. We gaan verder met ‘plan B’, zoals we dit vanaf het begin genoemd hebben, omdat we niet kunnen wachten op wijzigingen vanuit het ministerie.

Zoals meerdere vernieuwende onderwijsinitiatieven – als de Democratische scholen, willen wij in Almere starten zonder overheidsbekostiging. Geen Democratische school, we volgen de lijn van Kernonderwijs – zoals omschreven op onze website http://Omniumschool.nl.

B3
Overheidsbekostigingsvrije scholen worden B3 scholen wordt genoemd: ‘een school in de zin van artikel 1, onderdeel b, onder 3 van de Leerplichtwet 1969’. Anders gezegd: B3 is een particulier dagschool voor basisonderwijs en/of voortgezet onderwijs.

Praktisch gezien verschilt een B3 school op meerdere gebieden van een overheidsbekostigde school. De onderwijsinspectie bezoekt de school en kijkt of er aan een aantal basisvoorwaarden is voldaan. Dat betekent dat je vrijer bent om het onderwijs vorm te geven zoals je dat werkelijk zou willen en dus maatwerk kunt leveren voor alle kinderen en beter kunt innoveren, iets wat in het reguliere onderwijs wegens de huidige regelgeving niet altijd mogelijk is. Kinderen op de Omniumschool voldoen gewoon aan de leerplichtwet.

De bekostiging gaat niet via de overheid. Wij vragen van ouders een bijdrage die gelijk is aan dat wat de overheid op andere scholen per kind subsidieert. Dit is net zoals op de Democratische en Vrije scholen niet afdoende, omdat we niet uitgaan van de norm van een reguliere school waar men werkt met 1 leerkracht op 25-30 kinderen. Minder kinderen per professional betekent hogere kosten. Daarbij krijgt een B3 school geen apart subsidie voor bijvoorbeeld het gebouw. Dit betekent dat we anders met kosten om moeten gaan en betrokkenheid van de ouders verwachten.

Ons standpunt is en blijft dat ons onderwijs voor ieder kind toegankelijk moet zijn. We willen een plek bieden waar je als kind kan groeien. Eén adres voor 0-20 jaar. Een plek waar je herkend en gekend wordt. Maatwerkonderwijs: je werkt met jouw eigen onderwijsarrangement. Brede ondersteuningsschool: professionele begeleiding zoveel mogelijk in de school. Modern, toekomstgericht internationaal projectonderwijs. Veel aandacht voor structuur, het leerproces en basisvaardigheden. Onderwijs binnen en buiten de school. Groeien in je eigen talent.

Om praktische en financiële redenen zullen wij niet direct starten met  voortgezet onderwijs. Het principe blijft echter staan: voortgezet onderwijs op meerdere niveaus per kind mogelijk.

Plan B is vanaf de start door ons voorbereid als alternatief voor een mogelijk nee van de minister.  We gaan nu aan de slag om het plan verder uit te werken, op papier en praktisch gezien. We informeren u zo snel mogelijk verder.

Heeft u belangstelling voor ons vernieuwende onderwijs en onze school? Laat dit graag aan ons weten!

Volledige informatie van de onderwijsinspectie over toezicht op B3 scholen is hier te vinden:

Lees hier meer nieuws.

Leren door te doen, met alle zintuigen die je hebt.

De basis voor de Kernonderwijs onderwijsvisie op de Omniumschool ligt in de neurobiologie: hoe de hersenen werken bepaalt hoe we voor het leren aan de slag gaan met een kind.

Naar het onderwijs vertaald betekent dit: leren door te doen, met alle zintuigen die je hebt.

Jonge kinderen zijn al in staat tot intellectuele prestaties als de aanpak bij hun leeftijd past. Basis daarvoor zijn de zintuigen en wat deze doen met informatie vanuit een actieve en afwisselende omgeving. Elke aanwijzing die via de zintuigen binnenkomt is onderdeel van het leermoment. Deze leermomenten vormen de basis van de ontwikkeling van het netwerk in ons brein. Een goede samenwerking tussen de cognitieve vaardigheden van het kind en de ontwikkeling van diens brein zorgt ervoor dat dit kind leerstrategieën ontwikkeld, meteen vanaf de geboorte. Het is dus van belang dat de ontwikkeling van de kinderhersenen zo vroeg en veelzijdig mogelijk wordt ondersteunt om aan de natuurlijke leergierigheid te kunnen voldoen. De aangeboren nieuwsgierigheid moet worden gestimuleerd, vanuit prikkeling en afwisseling. Dit geeft een leergierig kind.  Zeker de ontwikkeling van het visuele systeem speelt hierbij een grote rol. Hoe meer een kind al op jonge leeftijd leert, hoe groter de groei op oa cognitief gebied.

Als ouders, kinderopvang en school kunnen wij het kind stimuleren en ondersteunen om zich optimaal te ontplooien.

Meer lezen over neurodidactiek kan hier: Brein versus onderwijs.

Nieuws juli 2015

Nieuws

Op 6 juli jl. hebben Jelle en Dorien op uitnodiging om tafel gezeten met Frans Schouwenburg. Frans is expert onderwijsvernieuwing en strategisch adviseur bij Kennisnet. Daarbij is hij onder andere betrokken bij nieuwe onderwijsinitiatieven zoals O4nt en de Sterrenschool. Frans is zeer enthousiast over het Kernonderwijsconcept. We maken graag gebruik van zijn aanbod om ons te ondersteunen bij de opstart van de Omniumschool.

Kennisnet lanceerde op 27 mei zijn boek het boek ‘Scholen om van te leren’, met daarin portretten van acht vernieuwende scholen uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Die laten zien dat het binnen de wettelijke grenzen mogelijk is om het onderwijssysteem zo in te richten dat het zich aanpast aan de ontwikkeling van de leerling. Hij vraagt met dit boek aandacht voor de gedurfde initiatieven van deze scholen en wil het onderwijs inspireren en laten zien hoe deze vernieuwende scholen maatwerk voor individuele leerlingen realiseren.

Kennisnet stelt het boek gratis digitaal beschikbaar. Download het boek ‘Scholen om van te leren

Op 8 juli is er op uitnodiging een gesprek geweest op het Ministerie van OCW betreffende de knelpunten die wij signaleren in het onderwijs en ook voor de verwezenlijking van ons schoolconcept. Het is een lang en goed gesprek geweest, waaruit wij mogen concluderen dat er al hard gewerkt wordt aan enkele knelpunten, zoals bijvoorbeeld ruimte voor nieuwe scholen. We hebben een update gekregen van de komende wijzigingen in beleid en de mogelijkheden die er voor ons zijn.

Wij zullen onze aandacht gericht houden op de knelpunten en de oplossing hiervan. Na de zomervakantie gaan we hiervoor ook om tafel met de VO-raad en PO-raad, die schriftelijk bevestigd hebben dat ze de knelpunten die wij schetsten voor een groot deel herkennen.

Meer nieuws

Het nieuws van juni 2015 leest u hier.

Abonneren op de Nieuwsbrief kan hier.

Omniumschool definitief in plan van scholen Almere opgenomen.

Op 18 juni jl. is er in de voorbereidende raadsvergadering in de gemeente Almere gesproken over het voorgesteld raadsbesluit om de Omniumschool in het lokale plan van scholen 2016-2018 als bedoeld in de Wet op het Primair Onderwijs op te nemen. Hierover kunt u hier verder lezen.

Op 25 juni jl. stond de opname in het plan van scholen als raadsvoorstel op de agenda van de gemeenteraad van Almere. Een raadsvoorstel is een besluit of meerdere besluiten die genomen moeten worden om een bepaald doel te bereiken. Tijdens de raadsvergadering wordt er definitief besloten over een voorstel. Raadsleden kunnen hier een stemverklaring over afgeven en/of aangeven dat er over gestemd moet worden. Er is geen stemverklaring afgegeven, ook was er geen verzoek om te stemmen.

De gemeenteraad is akkoord gegaan met het voorstel plan van scholen 2016-2018. De gemeente Almere zegt dus definitief ja tegen de Omniumschool.

Afhandeling raadsvoorstel Vaststelling van het Plan van Scholen 2016-2018 (RV-31):

Procedureschema Almere: Procedureschema Almere

Aanvraag Omniumschool in Almere komt in aanmerking voor opname in het plan van scholen.

Op 18 juni jl. is er in de voorbereidende raadsvergadering in de gemeente Almere gesproken over het voorgesteld raadsbesluit om de Omniumschool in het lokale plan van scholen 2016-2018 als bedoeld in de Wet op het Primair Onderwijs op te nemen.

We hebben tijdens de vergadering ingesproken om de aanvraag extra te ondersteunen en ruimte te geven voor vragen. Er is door de aanwezige raadsleden positief op de aanvraag gereageerd.

De aanvraag is getoetst volgens de geldende wet- en regelgeving. Conclusie: onze aanvraag komt in aanmerking voor opname in het plan van scholen.

De voltallige raad van de Gemeente Almere moet nu het besluit om Omniumschool in het plan van scholen 2016-2018 op te nemen bekrachtigen. In basis is dit een hamerstuk voor het plenaire deel van de volledige raadsvergadering. We hebben van de griffie vernomen dat dit op 25 juni vanaf 21.30 uur zal gebeuren.

In Laren oprechte belangstelling en een positieve houding richting Omniumschool.

Op 18 juni jl. vond er bij de gemeente Laren de raadscommissie-vergadering Maatschappij & Financiën plaats. We hebben tijdens de vergadering ingesproken om de aanvraag extra te ondersteunen en ruimte te geven voor vragen.

Uit de reacties op het inspreken en de gestelde vragen van de commissie bleek oprechte belangstelling en een positieve houding ten aanzien van deze vorm van vernieuwingsonderwijs, waarvoor onze dank. Speciale dank gaat uit naar de D66 voor de extra ondersteuning.

De wethouder gaf aan dat onze aanvraag na toetsing volgens de geldende wet- en regelgeving niet in aanmerking voor opname in het plan van scholen. De raadscommissie gaf aan de reactie van de staatssecretaris op de vragen van de Vaste Kamercommissie onderwijs af te willen wachten. Vooralsnog ligt er een negatief advies richting de gemeenteraad.

Dorien Kok
Voorzitter van Stichting Omniumscholen