Omniumschool, plek waar je kan groeien.

Archief voor de ‘Geen categorie’ Categorie

Omniumschool definitief in plan van scholen Almere opgenomen.

Op 18 juni jl. is er in de voorbereidende raadsvergadering in de gemeente Almere gesproken over het voorgesteld raadsbesluit om de Omniumschool in het lokale plan van scholen 2016-2018 als bedoeld in de Wet op het Primair Onderwijs op te nemen. Hierover kunt u hier verder lezen.

Op 25 juni jl. stond de opname in het plan van scholen als raadsvoorstel op de agenda van de gemeenteraad van Almere. Een raadsvoorstel is een besluit of meerdere besluiten die genomen moeten worden om een bepaald doel te bereiken. Tijdens de raadsvergadering wordt er definitief besloten over een voorstel. Raadsleden kunnen hier een stemverklaring over afgeven en/of aangeven dat er over gestemd moet worden. Er is geen stemverklaring afgegeven, ook was er geen verzoek om te stemmen.

De gemeenteraad is akkoord gegaan met het voorstel plan van scholen 2016-2018. De gemeente Almere zegt dus definitief ja tegen de Omniumschool.

Afhandeling raadsvoorstel Vaststelling van het Plan van Scholen 2016-2018 (RV-31):

Procedureschema Almere: Procedureschema Almere

Aanvraag Omniumschool in Almere komt in aanmerking voor opname in het plan van scholen.

Op 18 juni jl. is er in de voorbereidende raadsvergadering in de gemeente Almere gesproken over het voorgesteld raadsbesluit om de Omniumschool in het lokale plan van scholen 2016-2018 als bedoeld in de Wet op het Primair Onderwijs op te nemen.

We hebben tijdens de vergadering ingesproken om de aanvraag extra te ondersteunen en ruimte te geven voor vragen. Er is door de aanwezige raadsleden positief op de aanvraag gereageerd.

De aanvraag is getoetst volgens de geldende wet- en regelgeving. Conclusie: onze aanvraag komt in aanmerking voor opname in het plan van scholen.

De voltallige raad van de Gemeente Almere moet nu het besluit om Omniumschool in het plan van scholen 2016-2018 op te nemen bekrachtigen. In basis is dit een hamerstuk voor het plenaire deel van de volledige raadsvergadering. We hebben van de griffie vernomen dat dit op 25 juni vanaf 21.30 uur zal gebeuren.

In Laren oprechte belangstelling en een positieve houding richting Omniumschool.

Op 18 juni jl. vond er bij de gemeente Laren de raadscommissie-vergadering Maatschappij & Financiën plaats. We hebben tijdens de vergadering ingesproken om de aanvraag extra te ondersteunen en ruimte te geven voor vragen.

Uit de reacties op het inspreken en de gestelde vragen van de commissie bleek oprechte belangstelling en een positieve houding ten aanzien van deze vorm van vernieuwingsonderwijs, waarvoor onze dank. Speciale dank gaat uit naar de D66 voor de extra ondersteuning.

De wethouder gaf aan dat onze aanvraag na toetsing volgens de geldende wet- en regelgeving niet in aanmerking voor opname in het plan van scholen. De raadscommissie gaf aan de reactie van de staatssecretaris op de vragen van de Vaste Kamercommissie onderwijs af te willen wachten. Vooralsnog ligt er een negatief advies richting de gemeenteraad.

Dorien Kok
Voorzitter van Stichting Omniumscholen

Positieve reacties gemeente Huizen wachten op antwoord staatsecretaris Sander Dekker.

wapenschild OmniumOp 9 juni jongsleden heb ik als voorzitter van Stichting Omniumscholen op uitnodiging ingesproken bij de commissie Sociaal Domein van de gemeente Huizen. Deze commissie adviseert de gemeenteraad ten aanzien van besluitvorming. Het inspreken was bedoeld als ondersteuning van ons verzoek om de Omniumschool op te nemen in het Plan van scholen van de minister van Onderwijs.

Ik heb uitleg gegeven over het belang van Kernonderwijs. Ik heb ook duiding gegeven over de wettelijke knelpunten die wij zelf zien voor de school – zoals oa de vestigingseis, waarvoor wij ook om tafel zullen gaan met het Ministerie van OCW.

Uit de reacties op het inspreken en de gestelde vragen van de commissie bleek oprechte belangstelling en een positieve houding ten aanzien van deze vorm van vernieuwingsonderwijs, waarvoor onze dank.

Hierna was mijn inbreng in deze vergadering klaar en ging de commissie zelfstandig verder op dit agendapunt.
De SGP en Christenunie gaven in de 1e ronde na mijn betoog een volmondig ja tegen onze aanvraag. Leefbaar Huizen wilde graag de nog af te wachten antwoorden weten van staatssecretaris Sander Dekker op de vragen die de Vaste kamercommissie Onderwijs van de Tweede kamer aan hem gesteld heeft betreffende de Omniumschool. Deze gedachte werd breed gedragen in de commissie. De VVD neemt dit agendapunt ook mee in haar fractie, om het daar verder te bespreken.

Wethouder mevrouw Verhage – van Kooten van Onderwijs gaf aan wettechnisch gezien nee te moeten zeggen op ons verzoek omdat er niet voldaan is aan de eisen van een lokale aanvraag. De volledige commissie is hierin meegegaan. Een start per schooljaar 2016-2017 is op dit moment dus niet realiseerbaar in Huizen.

De reacties van de commissie en na afloop ook van de wethouder geven echter ruimte om na het antwoorden van de staatsecretaris van de vragen van de Vaste kamercommissie opnieuw contact op te nemen met de gemeente Huizen. De afspraak is dat wij de wethouder op de hoogte zullen houden over de ontwikkelingen.

Dorien Kok
Voorzitter van Stichting Omniumscholen