Omniumschool, plek waar je kan groeien.

Uniekheid van Kernonderwijs

Er loopt vanaf start een rode lijn door de opvang/voorschool en het onderwijs. Hierdoor zit het kind in een veilige, bekende en uitdagende omgeving waar iedereen elkaar kent en daardoor automatisch op elkaar inspeelt. Kernonderwijs biedt kinderen een adres waar ze bekend, gekend en herkend worden voor de eerste jaren van hun leven.
De rode draad in school geeft de mogelijkheid om de opvang en het onderwijs passend te maken, zonder overgangen naar nieuwe opvang- en onderwijssystemen. Daardoor beperking van de risico’s van uitval of niet (meteen) gezien worden.

Je kunt op je eigen vertrouwde school in de buurt blijven, de zorg en een deel van het clusteronderwijs is geïntegreerd, in de lessen maar ook in het gebouw. Multidisciplinaire samenwerking met vakspecialisten in en buiten school.
Lokale oplossing voor het clusteronderwijs, geen verwijzing naar een andere school waar ouders zelf niet voor gekozen hebben. Kinderen kunnen in hun eigen omgeving blijven, bij hun eigen vrienden en gebruik maken van de ontwikkelingsmogelijkheden van het reguliere onderwijs.

Kernonderwijs leidt op naar vermogen van het kind. Er zijn kinderen met bijvoorbeeld een rekendeuk en talenknobbel en andersom. Het kind past dan niet perfect in een van de onderwijsstromen, op sommige gebieden is er sprake van een niveauverschil. Een kind heeft normaal gesproken een diploma die alleen het minimum aan potentie en kennis laat zien, zeker met de nieuwe taal- en rekentoetsen. Op een Kernonderwijs school is het halen van deelcertificaten op een (veel) hoger niveau mogelijk en wordt er aan op- en doorstroom gedaan. Niet alleen bij de kinderen waarvan het wel zeker is dat ze het aankunnen – zij zijn al eerder opgestroomd, maar vooral bij de laatbloeiers, of de wat ongeïnteresseerde pubers die later beginnen met echt werken. Opstromen is altijd mogelijk.
Oplossing voor passend onderwijs voor ieder individueel kind. Op alle gebieden je hoogste niveau kunnen aantonen en halen, zonder dat het systeem je ontwikkeling remt of hindert.

Kernonderwijs ziet het talent van ieder kind en stimuleert de kinderen ook. De school geeft mogelijkheden in niet-schoolse talenten. Voor goede sporters wordt het programma aangepast, voor goede muzikanten worden mogelijkheden gezocht zodat ze de vooropleiding van het conservatorium kunnen volgen. Voor goede ambachtslieden in wording proberen we stages al vroeg mogelijk te maken, zodat ze sneller door het mbo kunnen. Er is intensieve samenwerking met het vervolgonderwijs zoals mbo, hbo en universiteit zodat kinderen die daar klaar voor zijn alvast vakken kunnen volgen. Kinderen die extra tijd nodig hebben kunnen die ook krijgen en kinderen die nog niet schoolrijp zijn of langere tijd uit het schoolproces zijn geweest kunnen langzaam wennen en langzaam (opnieuw) – maar ambitieus op groei gericht – in het ritme komen, ook die worden ondersteund op een manier dat ze een goede opleiding krijgen en weer volwaardig mee kunnen draaien.
Oplossing voor zowel talenten als thuiszitters. School is flexibel maar een goede opleiding krijgen staat voorop.

Kernonderwijs staat voor modern toekomstgericht internationaal maatwerkonderwijs, gericht op de maatschappelijke ontwikkelingen nu en in de toekomst. Door internationaal onderwijs de wereld van het kind en de leerkracht vergroten. Motivatie en inspiratie komen niet alleen uit de kleine wereld om je heen, er is zoveel meer. We volgen nieuwe, op de toekomst gerichte ICT-ontwikkelingen, zonder uit het oog te verliezen dat ICT een tool is – niet het einddoel. Via internationale leerroutes, vreemde talenonderwijs op jonge leeftijd (VVTO), uitwisselingen en partnerschappen over de grenzen kijken.
Voorbereiden op leven en werken in de kennismaatschappij van de 21e eeuw.

%d bloggers liken dit: