Omniumschool, plek waar je kan groeien.

Omgangsbeleid

Pesten is systematisch geestelijk, lichamelijk of seksueel geweld tussen kinderen en/of volwassenen. Pesten heeft alles te maken met normen en waarden. Pestprograma’s zijn voornamelijk gericht op kinderen die gepest zijn en niet op de pesters en zogenoemde neutrale kinderen.

Omnium zal zelf beleid  maken ten aanzien van pesten, aangepast aan de eigen situatie. Dit vanuit samenwerking tussen alle betrokken partijen. Aandacht voor normen en waarden, pesten en pestpreventie is er vanaf de jongste kinderen.

We kijken daarbij niet alleen naar  pesters en diegene die gepest worden, maar ook naar omstanders en diegene die zwijgen of de pester ondersteunen.

Door actief te signaleren en naar (onderling) gedrag te kijken kunnen we pesten voor zijn. We hebben samen oog voor hen die een hoger risico op slachtoffer worden hebben en voor hen die provoceren.

Het team, de overige schoolgeledingen en de ouders leven het gewenste schoolklimaat voor en zijn de spiegel voor de leerlingen voor wat betreft wederzijds respect, het nemen van verantwoording, het zich houden aan afspraken en hoe men met elkaar omgaat. We kijken dus ook naar ons eigen gedrag en de gevolgen daarvan.

Iedereen moet zijn verantwoording nemen: door eigen gevoelens en dat wat je gezien hebt verplicht te melden, op te treden tegen pestgedrag en de omstanders op hun verantwoording te wijzen. Door onvrede geen schoolplein issue te maken, maar te melden bij de juiste persoon in school. We zullen regelmatig over veiligheid, gevoelens en gevolgen van gedrag praten.

De school moet een veilige plaats zijn voor iedereen, klein of groot.

De school biedt een vertrouwenspersoon voor wie deze nodig heeft.

We zien de noodzaak van professionele hulp voor het gepeste en pestende kind of de volwassene en zullen dit ondersteunen.

De school moet een veilige omgeving voor iedereen bieden. Het beleid hierop wordt uitgevoerd en eens per jaar geëvalueerd.

 

 

 

 

%d bloggers liken dit: