Omniumschool, plek waar je kan groeien.

0-20

Afscheid nemen hoort er bij in het leven. Soms is het echter niet handig om afscheid te nemen, maar te blijven waar je bent – misschien alleen een deurtje op te schuiven.

Onderwijs is een gebied waar kinderen veel verhuizen. Van de kinderopvang naar de peuterspeelzaal, de basisschool en weer verder als je daar mee klaar bent. Tussendoor ook nog de voorschoolse, naschoolse opvang en de huiswerkbegeleiding als 2e huis.

De Omniumschool biedt kinderen graag een adres waar ze bekend, gekend en herkend worden voor de eerste 20 jaar van hun leven. Niet steeds overnieuw beginnen en je leven overhoop gegooid zien worden, maar een rode draad die door opvang en onderwijs loopt. Hierdoor zijn er geen muurtjes of eilandjes in een school  die een brede, passende blik en aandacht in de weg staan. Een plek die sociaal en emotioneel veel betekent voor een kind (en daarmee diens gezin) en waar het kind als het wat ouder wordt sociaal veel kan betekenen: eerst ben je de jongste en wordt je geholpen – later ben je diegene die kan helpen. Een vertrouwd adres waar een kind zich thuis voelt. Een doorgaande leerlijn vindt hier zijn optimum.

Voortgezet onderwijs

In navolging van de aanvraag Plan van scholen voor de start van de basisschool is het bestuur van stichting Omniumscholen ook aan de slag gegaan met een aanvraag voor de start van een afdeling voor voortgezet onderwijs.

Helaas blijkt dit momenteel niet mogelijk te zijn. Om met de woorden van voormalig staatsecretaris van onderwijs Sander Dekker te spreken: ons onderwijsstelsel zit op slot.

“Het is in Nederland enorm ingewikkeld om een nieuwe school te beginnen. Zeker wanneer deze school niet behoort tot een traditionele geloofsovertuiging. Hierdoor is er weinig ruimte voor vernieuwend en innovatief onderwijsaanbod. Bij het beoordelen van een nieuw schoolinitiatief kijken we nu vooral naar geloofsovertuiging en aantallen leerlingen. Een nieuwe school kan alleen van start wanneer hij hoort bij een erkende levensbeschouwelijke richting (katholiek, protestants, antroposofisch, enzovoorts). Met een prognose moeten de initiatiefnemers aantonen dat er vraag is naar een nieuwe school in die richting. Dit systeem van prognoses stamt uit de tijd van de verzuiling, waarin katholieke kinderen naar katholieke scholen gingen en protestantse kinderen naar protestantse scholen. Dat is echter nu geen automatisme meer, waardoor de prognoses niet altijd meer stroken met de daadwerkelijke belangstelling. En een school oprichten op grond van een pedagogisch concept kan nu niet of nauwelijks.”

Dat het starten van voortgezet onderwijs momenteel niet mogelijk is betekent niet dat het bestuur van stichting Omniumscholen stil is gaan zitten op dit gebied.

Alternatieve mogelijkheden

  • Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen – het bestuur van stichting Omniumscholen is al geruime tijd betrokken bij het wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’: wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod. Op 6 december jl. heeft Dorien Kok namens de stichting deelgenomen aan het rondetafelgesprek van de Tweede kamer over het wetsvoorstel. De planning is dat het wetsvoorstel en de opbrengsten van het rondetafelgesprek binnenkort worden besproken in de Tweede kamer.
  • Onderwijsroute 10-14, een innovatieve samenwerkingsvorm tussen scholen voor primair onderwijs (PO) en scholen voor voortgezet onderwijs. Leerlingen op de 10-14-scholen krijgen les in een doorlopende leerlijn. Ze stappen niet na groep 8 of op hun 12e jaar over. In plaats daarvan blijven ze tot hun 14e jaar op de school. Pas daarna gaan ze naar het vmbo, de havo of het vwo. De scholen zijn altijd een samenwerking tussen een basisschool en een middelbare school. Zo werken er leraren van beide scholen. Dit betreft een pilot van het ministerie van OCW. Alle scholen in Nederland mogen een 10-14 school beginnen.
  • Aanvraag combi-school PO & VO – het is momenteel nog niet mogelijk om een aanvraag te doen bij het Ministerie voor een verbonden PO & VO. Op ons verzoek gaat de PO-raad binnenkort oa met ons hier naar kijken.

Het bestuur van stichting Omniumscholen zal u blijvend informeren over de ontwikkelingen op dit gebied.

%d bloggers liken dit: