Omniumschool, plek waar je kan groeien.

Zorg in school

Alle kinderen gaan naar dezelfde school tenzij het echt niet anders kan. We willen proberen aan alle kinderen goed en gedegen onderwijs te bieden op hun eigen niveau. We kunnen niet alles, maar we proberen wel zoveel mogelijk drempels uit de weg te ruimen – indien dit in het belang van het kind is. Soms is een drempel een startpunt voor groei.

Voordat een kind bij ons op school kan komen kijken we vanuit 360 graden view, dus met alle betrokkenen, naar kindkenmerken (behoeftes, mogelijkheden, talenten, zijnsluik, belemmeringen en functioneren). Hier gaan we zeer zorgvuldig mee om. Indien nodig wordt er externe expertise bij gehaald. Voor de plaatsing in een groep zal er sprake zijn van afweging van de belangen van het kind en de groep. Een kind komt altijd eerst proefdraaien.

De zorg bij Omnium is gericht op het zien (signaleren), wegnemen of beperken van belemmeringen voor de ontwikkeling en het leren van het kind. De school heeft een eigen zorgteam. Alle betrokkenen werken samen aan een goede interne zorg op school vanuit een kindgerichte visie. Uitgangspunten hierbij zijn de onderwijsbehoeften van het kind en een goede samenwerking met de ouders.

Signalering en hulpverlening door externe experts vindt zoveel mogelijk in de school plaats. Dit in goed overleg met de ouders en indien haalbaar en gewenst door de expert of school in aanwezigheid van de ouders. De school werkt zoveel mogelijk samen met dezelfde externe experts om de samenwerking zo optimaal mogelijk te laten zijn. Op deze manier wordt de belasting voor het kind zo minimaal mogelijk gehouden.

De school ziet het kennis hebben van zorg (leer- of gedragsproblemen, ontwikkelings- of functioneringsproblemen en handicaps) en het evalueren van het zorgbeleid op school samen met de intern begeleider als erg belangrijk en een continue proces. De directie, intern begeleider, leerkrachten en begeleiders delen daarom dezelfde visie op onderwijs en zorg en zorgen samen voor beleid op zorg.

Omnium wil structuur bieden voor leerlingen, team en ouders. Structuur geeft duidelijkheid en rust. Duidelijkheid in activiteiten, inrichting, personen, vrije momenten, didactiek, op sociaal gebied, communicatie en tijdindeling. Ook richting team en ouders. Aandacht voor problematische prikkelverwerking. Duidelijkheid geven door het gebruik maken van oa visualisatie.

De school probeert ieder kind een passend aanbod van onderwijs en zorg te geven. De school daagt de leerling uit zich te ontwikkelingen in lijn met zijn/haar persoonlijke mogelijkheden. De school zal, indien van toepassing, open aangeven dat een passend zorgaanbod niet haalbaar is en verantwoording nemen ten aanzien van het gezamenlijk met de ouders vinden van een andere school die wel een passend zorgaanbod kan doen.

Omnium heeft peergroepcontact hoog in het vaandel. Niet alleen vanuit leeftijd, maar ook belangstelling, overeenkomsten en niveaugroepen. Dit komt in de basisschool vooral tot uiting bij de vakdocenten en de projecten, bij het voortgezet onderwijs in de indeling in de vmbo/havo/vwo-niveau’s waarbij een kind de mogelijkheid krijgt om een of meerdere vakken op een hoger niveau te volgen.

De school geeft een brede basis waarbij er ruimte is voor excelleren bij alle kinderen, waarbij er extra aandacht moet zijn voor kinderen – zoals hoogbegaafde kinderen – die risico lopen op onderpresteren en de ontwikkeling van faalangst. Uit een brede basis van talent komen de allerbeste boven. Iedereen mag zijn talent laten zien, of dit nu op het gebied van sport, cognitie, sociaal, muziek, creatief is of ondernemend talent.

Een balans tussen zelfstandig werken, begeleid onderzoeken, begeleiding en coaching van buitenaf, met daarbij de goede competenties en de motivatie van de leerlingen geven een krachtige leeromgeving. Er moet daarbij sprake zijn van eigen balans en prestatie bij de leerling.

De school probeert de kinderen optimaal voor te bereiden op de overgang naar het volgende onderwijs niveau of leerjaar en op volwaardige deelname aan de samenleving.  De doorgaande leerlijnen worden nauwlettend in de gaten gehouden.

Kernonderwijs staat voor goed en gedegen onderwijs. Alle kinderen leren wat ze nodig hebben om op hun niveau te kunnen functioneren in de maatschappij, op de voor hen meest geschikte manier. Kernonderwijs staat ook voor effectief onderwijs: het onderwijs wordt zo gegeven dat er voor kinderen het hoogste rendement is. Hierbij kijken we niet alleen naar de reguliere methoden, maar ook naar de effectieve methoden van speciaal onderwijs. Kernonderwijs staat voor een aanpak waarbij kinderen al bewegend onderdelen van lezen, rekenen en spellen leren. Dit geeft een positief effect op de vaardigheid van de leerlingen op deze leergebieden,  maar ook op ontwikkelingskansen van achterstandsleerlingen.

Kernonderwijs ziet het talent bij het kind en stimuleert deze, ook als er daarvoor van het reguliere pad afgeweken moet worden. Elk kind heeft potentie tot iets moois en groots.

%d bloggers liken dit: