Omniumschool, plek waar je kan groeien.

Sport

We sluiten ons aan bij de visie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en NOC*NSF dat

“sport een belangrijke in- en extrinsieke waarde heeft. Sport en bewegen zijn onmisbaar voor de totale ontwikkeling, voor de motorische ontwikkeling in het bijzonder, in de opvoeding en het onderwijs van jongeren. Sport draagt bij aan diverse positieve waarden, zo ook benadrukt in het Europees Jaar van Opvoeding door Sport (EYES). Sport en bewegen dragen bij aan de ontwikkeling van de fysieke gezondheid, door het voorkomen van sportuitval, het tegengaan van bewegingsarmoede en het tegengaan van overgewicht. Sport draagt bij aan de sociale gezondheid van individuen en de samenleving door het bijbrengen van waarden en normen, versterken van integratie en het bevorderen van veiligheid. Ook draagt sport bij aan de mentale gezondheid van jongeren door verbeterde gevoelens van welbevinden en zelfrespect, doorzettingsvermogen en zelfstandigheid. Sport is één van de uitingen van bijzondere, persoonlijke talenten. Leerlingen kunnen allerlei persoonlijke talenten verkennen en ontplooien op dat vlak. Ten slotte draagt sport bij aan onderwijsdoelstellingen door binding aan de school, het voorkomen van voortijdig schooluitval en schoolverzuim en de verbetering van schoolprestaties, houding en ambities”

Het gaat daarbij ook om

“jongeren die in het kader van sport- en beweeggedrag extra aandacht behoeven, waaronder begrepen de minder motorisch begaafde en minder gemotiveerde jongeren. Ook behoeven de bijzondere sporttalenten extra aandacht. Verder die delen van de onderwijs- en sportsector die extra gestimuleerd moeten worden om de samenwerking tussen onderwijs en sport aan te gaan. De samenwerking tussen scholen en sportverenigingen is één van de belangrijkste aangrijpingspunten, om de doelstellingen te halen.”

Bron: http://www.sportknowhowxl.nl

Sport staat bij Omnium voor ons niet alleen voor sportieve activiteiten, maar ook voor bewegend leren en balans in het bewegen vanuit een goede sensorische integratie.

Wij willen een breed scala aan sportieve activiteiten bieden, waarvan een deel via het circus themalokaal. We streven ook naar sporten op projectbasis via externe sportaanbieders, zoals via trainers van lokale sportverenigingen. Dit laatste om kinderen een zo’n breed mogelijke basis te geven aan potentiële sportkeuzes voor na schooltijd en een kind te leren dat bewegen een must is.

Verder willen we graag Fitkids implementeren in school. Fitkids is een beweegprogramma opgezet door Stichting Fitkids voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening van 6-18 jaar. Kinderen kunnen onder professionele begeleiding trainen en bewegen in een sportieve en stimulerende omgeving. Bij Fitkids is altijd een kinderfysiotherapeut betrokken. In Fitkids ontdekken de kinderen weer plezier in bewegen te krijgen. Een belangrijk doel is het verbeteren van de fysieke en mentale conditie. In Fitkids wordt het kind gestimuleerd om na het doorlopen van het Fitkidsproject door te gaan met een andere sportactiviteit bijvoorbeeld in clubverband. Momenteel wordt nagegaan of dit past vanuit de zorgverzekeringswet.

 

%d bloggers liken dit: