Omniumschool, plek waar je kan groeien.

Ouderhulp

Ouderhulp

We zijn er ons absoluut van bewust dat ook ouders het ontzettend druk hebben. Toch hopen we dat u allemaal wat momenten kunt vrijmaken om op school te komen meehelpen.

Ouderhulp in de school vinden wij heel belangrijk, evenals de manier waarop ouders bij de school worden betrokken. Wij kiezen voor ouderhulp in school onder andere om de volgende redenen:

  • Door mee te helpen ontstaat meer het gevoel samen bezig te zijn met het onderwijs van de kinderen. Het verhoogt het gevoel van samenhorigheid.
  • Ouders kunnen door mee te helpen meer inzicht krijgen in het onderwijs en de organisatie daarvan in de school. Dit geeft ruimte voor meer eenheid en begrip voor het opvoedkundig en onderwijskundig handelen door de school.
  • Kinderen vinden het (meestal) fijn als hun ouder in school helpt.
  • Voor het werken in kleine groepjes is het soms fijn om extra handen en ogen te hebben.

Van hulpouders wordt verwacht dat zij zich aan de geldende schoolregels houden.

De verantwoordelijkheid ligt bij de leerkracht, de eindverantwoordelijkheid bij de directie.

Aan het begin van het schooljaar wordt er een invullijst meegegeven aan uw kind, waarop u kunt aangeven bij welke activiteit u zou willen helpen. Dit geldt voor de ouders van de opvang/voorschool, basisschool en voortgezet onderwijs afdeling.

U kunt ook tijdens het schooljaar in te stappen als hulpouder.

Het opgeven voor ouderhulp kan bij de leerkracht of bij de directie.

Oudercommissie

De oudercommissie heeft als doel het organiseren van activiteiten en festiviteiten die het schoolleven van kinderen, ouders en leraren leuker maken. Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. Het is een misverstand om te denken dat het deelnemen aan de Oudercommissie onoverkomelijk veel werk met zich meebrengt. Het is namelijk niet zo dat alle leden van de oudercommissie deelnemen aan alle evenementen. Een vast deel van de vrijwillige ouderbijdrage wordt gereserveerd voor de activiteiten en festiviteiten. Middels haar financieel verslag legt de Oudercommissie verantwoording af over de besteding van de gelden. U wordt hier via school verder over geïnformeerd.

%d bloggers liken dit: