Omniumschool, plek waar je kan groeien.

Medezeggenschapsraad

Rijksoverheid: “De eerste verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van inspirerend en uitdagend onderwijs ligt bij de docenten en de schoolleiders. Zij geven vanuit hun deskundigheid vorm aan het onderwijs. Onder andere door middel van de medezeggenschapsraad zijn ouders en leerlingen betrokken bij de invulling van het onderwijs door docenten en schoolleiders. Samen met docenten gaan de ouders en leerlingen in gesprek met de schoolleiding over tal van onderwerpen die binnen de school spelen. De rol van de medezeggenschapsraad is geformaliseerd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Uitgangspunt van de WMS is dat u een serieuze gesprekspartner bent voor de schoolleiding. De rechten en plichten van de medezeggenschapsraad zijn in de WMS vastgelegd. De wet geeft u bevoegdheden zoals informatierecht, adviesrecht en instemmingsrecht.

Als medezeggenschapsraad heeft u een algemeen informatierecht.
Dit betekent dat u recht heeft op alle informatie die u nodig heeft om uw taken goed uit te voeren. Op plannen of besluiten van de school- leiding waar u geen formele advies- of instemmingsbevoegdheid heeft, mag de medezeggenschapsraad wel altijd ongevraagd advies uitbrengen. De schoolleiding kan dit advies niet zomaar negeren. Op een aantal onderwerpen heeft u ook formele inspraak en moet de medezeggen- schapsraad vooraf de gelegenheid hebben advies uit te brengen over besluiten. De schoolleiding kan het advies van de medezeggenschapsraad overnemen, maar is hiertoe niet verplicht. Wanneer u op een bepaald onderwerp instemmingsrecht heeft, kan de schoolleiding alleen verder met de plannen als zij de instemming van de medezeggenschapsraad heeft.”

In de medezeggenschapsraad voor voortgezet onderwijs zitten  personeelsleden, ouders én leerlingen.

In de artikelen 8, 10, 11 en 14 van de WMS kunt u nalezen op welke onderwerpen de MR welke rechten heeft.

Folder Rijksoverheid (download)

 

%d bloggers liken dit: