Omniumschool, plek waar je kan groeien.

Ouderbijdrage

De school krijgt van de overheid een vergoeding voor schoolboeken en lesmateriaal. Dit betreft materiaal dat specifiek voor een leerjaar wordt voorgeschreven en daarmee noodzakelijk wordt geacht voor het volgen van het onderwijsprogramma. De school stelt dit materiaal ‘gratis’ beschikbaar aan de leerlingen.

Scholen kunnen ouders een bijdrage vragen voor extra activiteiten, extra lesmaterialen of lessen/materialen naast het gewone lesprogramma.  Scholen mogen die bijdrage vragen, mits de oudergeleding van de medezeggenschapsraad hiermee heeft ingestemd. De ouderbijdrage is vrijwillig. De toelating tot de school is nooit afhankelijk van het betalen van een ouderbijdrage.

Extra activiteiten

De vrijwillige ouderbijdrage is bestemd voor activiteiten als:

 • excursies;
 • oudercommissie;
 • schoolreisjes;
 • sportdag;
 • schoolkamp;
 • sinterklaascadeautjes;
 • kerstvieringen;
 • extra lesmateriaal dat niet onder de overheidsvergoeding valt, zoals computers, atlassen, woordenboeken en gereedschappen;
 • extra vakken;
 • schoolzwemmen;
 • verzekeringen en schaderegelingen, zoals de borgregeling;

Met de medezeggenschapsraad zal worden bepaald welke van deze activiteiten georganiseerd gaan worden voor Omnium. Ook kijken we nog naar andere activiteiten.

Hoogte ouderbijdrage

Een school bepaalt zelf de hoogte en bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage. Dit gebeurt in overleg met de medezeggenschapsraad van de school. De school is niet wettelijk verplicht te precies te specificeren waarvoor elke afzonderlijke bijdrage bedoeld is.

Omnium heeft een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Deze kunt u in overleg in termijnen betalen. De ouderbijdrage is een minimum bedrag, het staat ouders vrij de school extra te steunen en meer te betalen.

We proberen op alle mogelijke manieren de kosten zo laag mogelijk te houden. Lees hier onze gedachten over financiën en onderwijs.

Ouderbijdrage niet betalen

Ouders moeten ervoor kunnen kiezen een gevraagde bijdrage niet te betalen. De school mag leerlingen nooit om die reden de toegang tot de school of het reguliere onderwijs ontzeggen. Alleen als ouders de bijdrage voor een extra activiteit of voorziening niet willen betalen, mag de school leerlingen van die activiteit of voorziening uitsluiten. Er wordt dan voor die momenten opvang voor de leerlingen geregeld.

Als ouders een gevraagde bijdrage voor voorgeschreven of noodzakelijke activiteiten of lesmaterialen niet willen betalen, dan moet de school die materialen in de meeste gevallen gratis aan de leerlingen beschikbaar stellen. Het gaat hierbij om activiteiten of lesmaterialen die nodig zijn om het onderwijs te kunnen volgen dat opleidt voor een regulier diploma.

%d bloggers liken dit: