Omniumschool, plek waar je kan groeien.

Leerplicht en vrijstelling

Verplichte deelname leerlingen aan het onderwijs

De leerlingen nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten, met dien verstande dat die onderwijsactiviteiten voor de leerlingen onderling kunnen verschillen.

Het bevoegd gezag kan op verzoek van de ouders een leerling vrijstellen van het deelnemen aan bepaalde onderwijsactiviteiten. Een vrijstelling kan slechts worden verleend op door het bevoegd gezag vastgestelde gronden. Het bevoegd gezag bepaalt bij de vrijstelling welke onderwijsactiviteiten voor de leerling in de plaats komen van die waarvan vrijstelling is verleend.

Leerplicht

De leerplichtambtenaar in uw woongemeente houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. De leerplichtambtenaar controleert of ouders en jongeren de leerplicht naleven. Hij geeft voorlichting aan jongeren over waarom het belangrijk is om naar school te gaan en licht hij voor over wat de gevolgen zijn als leerlingen en ouders de Leerplichtwet overtreden. De leerplichtambtenaar zoekt samen met de school en ouders naar een oplossing bij problemen met schoolbezoek. Ook kan hij een proces-verbaal opmaken als een leerling spijbelt of niet ingeschreven staat op een school.

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het uitvoeren van de Leerplichtwet door scholen.

Vrijstelling wegens “andere gewichtige omstandigheden” (geen vakantie)

Soms kan een leerling vrijstelling krijgen van naar school gaan. Dan is er geen sprake van schoolverzuim of spijbelen. Voorbeelden wanneer een leerling niet naar school hoeft zijn:

  • ziekte;
  • schorsing;
  • een religieuze feestdag;
  • een huwelijk;
  • een begrafenis.

Ouders en leerlingen moeten voldoen aan de voorwaarden bij geoorloofd schoolverzuim. Bij ziekte moet de schoolhoofd dit op tijd horen. Heeft de leerling een verplichting vanuit zijn geloofsovertuiging? Ook dan moeten de leerling en ouders het schoolhoofd van te voren informeren. Afwezig zijn door een huwelijk of begrafenis mag alleen als het schoolhoofd vooraf toestemming heeft gegeven.

Vakantie

Heeft u door uw beroep of dat van uw partner geen mogelijkheid om tijdens schoolvakanties op vakantie te gaan? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor vrijstelling. In dat geval kan uw kind onder bepaalde voorwaarden maximaal 10 dagen per jaar extra vrij krijgen. Lees hier verder.

Spijbelen en ongeoorloofd verzuim

Om spijbelen tegen te gaan is het belangrijk dat u de school altijd laat weten wanneer uw kind niet naar school gaat.

Is een leerling niet op school zonder dat hiervoor een geldige reden is? Of voldoet hij of zij niet aan de voorwaarden? Dan zijn de ouders strafbaar. Of de leerling is strafbaar als hij of zij 12 jaar is.

Als een leerling van de basisschool te vaak afwezig is, waarschuwt de school de leerplichtambtenaar. Die zoekt vervolgens uit waarom het kind niet op school is verschenen.

Spijbelen leerlingen in het voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs? Dan zijn scholen verplicht dit te melden bij het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De schoolleiding maakt een melding zodra een leerling  totaal 16 uren les- of praktijktijd in 4 opeenvolgende lesweken afwezig was.

Bovenstaande wettelijke maatregelen proberen we samen met de leerling en ouders te voorkomen door te kijken naar de oorzaak van het spijbelen en ongeoorloofd verzuim en daar op samen te handelen.

%d bloggers liken dit: