Omniumschool, plek waar je kan groeien.

Krachtige leeromgeving

‘Hoofd, hart en handen’ – Antonio Damasio

Krachtige leeromgevingen zijn leeromgevingen waarbij er een balans is tussen het schoolse leren, het leren door te doen en bewustwording/ondervindend leren. De realisatie hiervan bestaat uit het geven van tools waardoor de leerling leert zelf te leren en daardoor zelfstandig kan leren.

De school geeft een brede basis waarbij er ruimte is voor excelleren bij alle kinderen, waarbij er extra aandacht moet zijn voor kinderen – zoals hoogbegaafde kinderen – die risico lopen op onderpresteren en de ontwikkeling van faalangst. Uit een brede basis van talent komen de allerbesten boven. Iedereen mag zijn talent laten zien, of dit nu op het gebied van sport, cognitie of sociaal, creatief en ondernemend talent.

De leeromgeving is uitdagend, bevordert de nieuwsgierigheid en kritische vaardigheden. Een groter zelfbewustzijn, leren samenwerken en rekening houden met anderen. Aanleren van onderzoeks- en schrijfvaardigheden. Stimuleren van de eigen meningsvorming en eigen denkactiviteiten. Het informatieaanbod is afdoende, echter niet te groot. Leggen van verbanden, vormen van totaalbeeld, vastleggen en reflecteren van het geleerde. Ruimte voor toepassen en gebruiken wordt gegeven. Daarbij wordt er gekeken naar (on)mogelijkheden en voorwaarden hiervoor. Uitgangspunt is de zone van naaste ontwikkeling: het aanspreken van een kind op een niveau dat net buiten bereik van het kind ligt.

Kernonderwijs staat voor goed en gedegen onderwijs. Alle kinderen leren wat ze nodig hebben om op hun niveau te kunnen functioneren in de maatschappij, op de voor hen meest geschikte manier. Kernonderwijs staat ook voor effectief onderwijs, het onderwijs wordt zo gegeven dat er voor kinderen het hoogste rendement is. Hierbij kijken wij niet alleen naar de reguliere methoden, maar ook naar de effectieve methoden van speciaal onderwijs. Kernonderwijs staat voor een aanpak waarbij kinderen al bewegend onderdelen van lezen, rekenen en spellen leren. Dit geeft een positief effect op de vaardigheid van de leerlingen op deze leergebieden,  maar ook op ontwikkelingskansen van achterstandsleerlingen. We stimuleren de ontwikkeling een growth mindset, zodat het kind ook werkelijk kan groeien.

De leerstrategieën worden gecombineerd om zo tot toepassingsgericht leren te komen. Niet alleen de leerresultaten worden gemeten en zichtbaar gemaakt, maar ook de werkresultaten. Feedback, belonen en beoordeling zijn niet alleen gekoppeld aan het leren, maar ook aan het werken.

Zien, doen, feedback krijgen, opnieuw proberen, kijken of je er zelf tevreden over bent, verbinden met het dagelijks leven, inpassen in het dagelijkse leven. Deze factoren zijn met elkaar verbonden en zijn een logisch gevolg van elkaar.

Een balans tussen zelfstandig werken, begeleiding en coaching van buitenaf, met daarbij de goede competenties en de motivatie van de leerlingen geven een krachtige leeromgeving.  Er moet grote aandacht zijn voor het leren leren en van eigen balans en prestatie bij de leerling.Via het leren leren kan er groei zijn richting zelfstandig leren als onderdeel van het volwassen worden.

%d bloggers liken dit: