Omniumschool, plek waar je kan groeien.

Bestuursfuncties

Vacature leden Raad van Toezicht voor een ambitieuze stichting voor onderwijs en kinderopvang.

Functieomschrijving
Binnen de voor stichting Omniumscholen geldende statuten, reglementen en Code goed bestuur, functioneert een Raad van Toezicht. De volledig nieuwe Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de stichting en het College van Bestuur. Daarnaast adviseert de Raad het College van Bestuur over strategische en beleidsmatige onderwerpen. De taak van de toezichthouder bij stichting Omniumscholen is bre­der dan de vergaderingen, de stukken en toetsing­ achteraf en vraagt daarmee om gedrevenheid richting een maatschappelijk rol. Deze raad vervult haar taak op een professionele en consciëntieuze manier. De leden hebben een zelfcorrigerend vermogen en zijn alert op hun rol. Bij de vervulling van zijn taken richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting, het belang van de huidige en toekomstige scholen die door de stichting in stand worden gehouden en het belang van de samenleving. Vooralsnog komt de Raad van Toezicht 4 maal per jaar samen, exclusief voorbereidingen. 

Functie-eisen
Lid van de Raad van Toezicht:

 • Heeft bij voorkeur aantoonbaar bestuurlijke kwaliteiten en ervaring, daarnaast affiniteit met onderwijs en kinderopvang;
 • Onderschrijft de doelstellingen, missie/visie en kernwaarden en heeft binding met de identiteit van stichting Omniumscholen;
 • Bewaakt de visie en missie; is zich echter ook bewust van dat deze altijd in ontwikkeling zal zijn;
 • Heeft een brede politieke en maatschappelijke binding en relevante netwerken, daarnaast ook inzicht in de verhoudingen hieromtrent;
 • Professional op het aandachtsgebied PO en/of VO; juridisch; financieel; ict of kinderopvang, die van vele markten gerelateerd aan onderwijs en kinderopvang thuis is;
 • Een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Reflectie is een kerncompetentie;
 • Staat open voor een dialoog met en verantwoording aan belanghebbenden, in het bijzonder met betrekking tot ouders  en de lokale gemeenschap, na consultatie van de directeur-bestuurder;  
 • Is bereid om een relatie met de Onderwijsinspectie te willen opbouwen;
 • Heeft kennis van ontwik­kelingen in het onderwijs;
 • Heeft een advies- en klankbordfunctie voor het College van Bestuur; 
 • Is opbouwend kritisch op bestaande onderwijssystemen en bereid en vaardig om nieuwe wegen te begaan;
 • Heeft het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • Voelt zich verantwoordelijk voor de goede uitvoer van taken, de juiste en correcte afhandeling van zaken, heeft discipline en is plichtsgetrouw;
 • Heeft inzicht in de rol die men onafhankelijk van de geledingen en medewerkers van stichting Omniumscholen inneemt en opereert zonder last of ruggespraak; 
 • Is in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • Woonachtig en/of werkzaam in Zeewolde of in de regio’s daar direct omheen. 

Je bent betrokken en gewend een actieve bijdrage te leveren aan de oordeels- en besluitvorming. Aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergond, discipline en deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht. Een informele stijl met respectvolle omgangsvormen. Van belang is dat de kandidaat voldoende tijd en energie heeft om deze rol serieus in te vullen en in de regio woont/werkt. Er kan daarbij geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Het financieel gespecialiseerde lid van de Raad van Toezicht moet in staat zijn om toezicht te houden op financiële doelstellingen, streefwaarden en kritische prestatie­indicatoren, financiële risico’s, het (meerjaren)investe­ringsplan en het functioneren van de controller en de accountant.

Bedrijfsprofiel
Stichting Omniumscholen is een jonge en kindgerichte ambitieuze organisatie. De stichting biedt Kernonderwijs vanuit een algemeen bijzonder karakter.  De stichting start per schooljaar 2019-2020 een pilotschool voor basisonderwijs met peuterspeelzaal in Zeewolde. Dit met de ambitie voor een landelijk netwerk aan kinderopvang, basisscholen en scholen voor voortgezetonderwijs vanuit een brede visie voor een ononderbroken kindontwikkeling voor 0-20 jaar. Onderwijs vanuit de vraag: kind wat heb je nodig om te groeien.

Kernonderwijs is een onderwijsvorm waar oog is voor bestaande kwaliteiten van onderwijssystemen in en buiten Nederland, die zich echter niet alleen richt op het gemiddelde kind. Op de Omniumschool wordt gekeken naar aanpak en tools om alle kinderen dat te geven wat ze nodig hebben om te groeien, bloeien en het maximum aan potentie te stimuleren. Een plek waar ieder kind tot zijn recht kan komen. Ieder kind heeft zijn eigen unieke mogelijkheden.

Kernonderwijs ziet het talent bij het kind en stimuleert deze, ook als er daarvoor van het reguliere pad afgeweken moet worden. Elk kind heeft potentie tot iets moois en groots.

Een Omniumschool biedt onderwijs voor een groter deel van de kinderen en jongeren. Kernonderwijs kiest voor een 0-20 jaar aanbod waarbij er vanaf start een rode lijn door de opvang en het onderwijs loopt. Hierdoor zit het kind in een veilige, bekende en uitdagende omgeving waar iedereen elkaar kent en daardoor automatisch op elkaar inspeelt. Er zijn geen muurtjes of eilandjes in school die een brede, passende blik en aanpak in de weg staan. Kernonderwijs biedt kinderen een adres waar ze bekend, gekend en herkend worden voor de eerste 20 jaar van hun leven.

Vergoeding
De nieuwe Raad van Toezicht komt zelf via een zorgvuldig proces tot een maatschappelijk te legitimeren honorering van de werkzaamheden, conform de adviesregeling van de VTOI-NVTK. 

Procedure
Uw reactie voorzien van motivatiebrief en cv kunt u via bestuur@Omniumschool.nl sturen aan mevrouw D.R. Kok, de voorzitter van het College van Bestuur. De gesprekken zullen ’s avonds plaatsvinden. 

 

%d bloggers liken dit: